Etický kódex

Zástupcov výrobcov plynových zariadení a montážnych pracovísk plynových zariadení

Úvod

Tento kódex má za úlohu stanoviť etické pravidlá správania sa všetkých zástupcov výrobcov plynových zariadení a pracovísk montáže plynových zariadení vo vzťahoch medzi sebou navzájom, vo vzťahoch ku koncovým zákazníkom, k verejnosti a ku štátnym inštitúciám. Dodržiavanie kódexu jeho signatármi zabezpečí korektné vzťahy, spokojných zákazníkov a tiež aj podstatne vylepší obraz celého odvetvia alternatívnych palív LPGv očiach verejnosti.

Vzájomné vzťahy

Zástupcovia výrobcov PZ medzi sebou navzájom:

 1. Vzájomne rešpektujú  svoje zastúpenia značiek plynových zariadení. Nesnažia sa dovážať značky PZ, ktoré majú svoje zastúpenia v SR.
 2. Spolupracujú pri riešení problémov odvetvia.
 3. Nepoškodzujú, resp. snažia sa chrániť dobré meno ostatných zástupcov výrobcov PZ, značiek a výrobcov nimi zastupovaných.

Zástupcovia výrobcov PZ vo vzťahu k pracoviskám montáže PZ, s ktorými majú uzavretú zmluvu:

 1. Nezneužívajú svoje výhodné postavenie na trhu.
 2. Vytvárajú rovnaké podmienky pre všetky pracoviská montáže PZ.
 3. Dodávajú tovar pracoviskám montáže PZ bezodkladne v rámci svojich možností.
 4. Poskytujú pracoviskám montáže PZ dokumentáciu potrebnú pre namontovanie a následné prihlásenie LPG zariadenia.
 5. Poskytujú pracoviskám montáže PZ technickú podporu.
 6. Poskytujú pracoviskám montáže PZ záruku na odobraný tovar podľa záručných podmienok.
 7. Pri poskytovaní tovarov a služieb sa riadia zásadou primeraného zisku.
 8. Nepoškodzujú, resp. snažia sa chrániť dobré meno jednotlivých pracovísk montáže PZ.

Pracoviská montáže PZ vo vzťahu ku všetkým  zástupcom výrobcov PZ:

 1. Už pred montážou PZ majú uzatvorenú platnú zmluvu so zástupcom výrobcu značky PZ ktoré budú montovať.
 2. Odoberajú materiál potrebný na prestavbu výhradne od zástupcov výrobcov danej značky.
 3. Primerane dodržujú ceny prestavieb stanovené zástupcami výrobcov.
 4. Nepozmeňujú dokumentáciu potrebnú na prihlásenie plynového zariadenia dodanú zástupcom výrobcu.
 5. Nespôsobia rozpor medzi namontovaným plynovým zariadením a dodanou dokumentáciou na prihlásenie (nesúlad medzi značkou PZ v dokumentácii a značkou PZ reálne namontovanou vo vozidle).
 6. Nezneužijú dokumentáciu potrebnú na prihlásenie PZ. Táto dokumentácia (retrofitné homologizácie podľa predpisu EHK 115R, homologizácie komponentov podľa predpisu EHK 67R-01, osvedčenia o schválení systémov a osvedčenia o hromadnej prestavbe vydané MD SR sú majetkom výrobcu PZ, resp. majetkom zástupcu výrobcu PZ a vzťahuje sa na ne zákon o ochrane autorských práv. V prípade zistenia porušenia tejto skutočnosti si zástupcovia výrobcov PZ vyhradzujú právo uplatňovať svoje nároky a prípadnú náhradu škody súdnou cestou.                
 7. Nepoškodzujú, resp. snažia sa chrániť dobré meno jednotlivých zástupcov výrobcov PZ, značiek a výrobcov PZ nimi zastupovaných.

 

Pracoviská montáže PZ vo vzťahu medzi sebou:

 1. Spolupracujú pri riešení problémov odvetvia.
 2. Nepoškodzujú, resp. snažia sa chrániť dobré meno ostatných pracovísk montáže PZ.

 

Vzťahy ku koncovým zákazníkom.

Pracoviská montáže PZ vo vzťahu ku koncovým zákazníkom:

 1. Vykonávajú montáž PZ poctivo a zodpovedne, v súlade s technickou dokumentáciou, montážnymi návodmi a taktiež v súlade s požiadavkami zákonov a vykonávacích predpisov upravujúcich problematiku montáže PZ.
 2. Nespôsobia rozpor medzi namontovaným PZ a dodanou dokumentáciou na prihlásenie (nesúlad medzi značkou PZ v dokumentácii a značkou PZ reálne namontovanou vo vozidle).
 3. Dbajú na vysokú profesionalitu poskytovaných služieb.
 4. Neumožnia montáž PZ nehomologizovaných podľa platných predpisov EÚ a SR.
 5. Nezlegalizujú montáž PZ vykonanú mimo územia SR.
 6. Riadia sa zásadami obchodnej etiky.

 

Vzťahy s verejnosťou

Zástupcovia výrobcov PZ a montážne pracoviská PZ prispievajú k zlepšovaniu životného prostredia v jednotlivých regiónoch, v ktorých pôsobia. Okrem zamestnávania a vytvárania nových pracovných príležitostí slúžia svojou činnosťou dobru verejnosti zlepšovaním životného prostredia a s tým úzko súvisiacim zlepšovaním zdravia.

Vzťahy k štátnym inštitúciám

Zástupcovia výrobcov PZ a montážne pracoviská PZ konajú v dobrej viere a čestným spôsobom v súlade so všetkými zákonmi SR a používajú iba povolené pracovné metódy. Zaväzujú sa konať ako spoločensky zodpovedný subjekt vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom verejnej správy a samosprávy.

 1. Neurobia alebo nedajú súhlas na uskutočnenie akejkoľvek nesprávnej a nezákonnej platby domácemu alebo zahraničnému štátnemu úradníkovi alebo právnickej príp. fyzickej osobe.
 2. Nebudú sa pokúšať donútiť domáceho alebo zahraničného štátneho úradníka, aby spáchal nezákonný skutok.
 3. Neponúknu a neprijmú peniaze ( dary ) alebo províziu týkajúcu sa uzatvorenia zmluvy alebo obchodu.
 4. Neurobia žiadnu činnosť, ktorá by viedla k porušovaniu pravidiel ani nikomu pomáhajú pri porušovaní týchto pravidiel.

Korupcia sa v kontakte so správnymi orgánmi a v súvislosti s politickými aktivitami považuje za mimoriadne závažné porušenie etických pravidiel.                                                                                                       

 

Kontakt

Dovozcovia LPG dovozcovialpg@gmail.com